Reg. No. 1118

నాన్‌ కో!

రబ్బర్‌ ర్కుః రూ కోయ౦బత్తూరు. ముందు జా(గత్త నడితే యెంతో ఆదా అవుకుంది.

మోయైర్లు, కాన్యాసుయొక్క._ మొదటి పొర బయటసడకముం జే,

రీబీల్లీంగుకో నాన్‌ కో రబ్బర్‌ వర్క్యుకు పంపి జాగ త్త చేచుకొనండె,

bor

"VoL. 31.

“ఇట్రినిరృ ంధాలకు నేను లోబడను'

MOON స్వాత్‌ ౦త్ర్యాత్సాహాన్ని గాంధిమహాత్ము ని భగ్నపరచడం యుద్దస్రయత్నాల కవసరనూ?

విడుదల అన ౧తర౦ ప్ర 3 ప్రభుత్వంవారి “నర్నంతా న్‌ మహాత్ముని ఖండన

పంచగస్కి జూలై 16:

లప్‌ లలో

విడుదలయైనమోదట కాన్ని (సాంతము మాత్రమే యుండవలెనను నియమములు విధింపబడిన వారును

అప్పుడప్పుడు పోలీసున్దేవనులకు -వెళ్లి తమ ఉనికిని తెలియజేసి కొన

వలెనను త్తరువ్రులకు

లోనైనవారును మేమి చేయవలెనని ఒక

విలేఖరి యడుగగా అందుకు సమాధానంగా మహాత్ము కం (పకటన

గావించిరి.

ఇట్టి నియమములన్ని యు అవనూనకద డి 0

ములని శోను ఫావించుదున్నాను, ఇట్టి.

వానికి స్సు లోబషకు, ఐనను చెరసాల కష్టము లనుళ వింప జూలక పిమిత స్యా తగ్గ్మత్యము నిచ్చగిం చు శారిని చే.సరుగు

చుచు, వారి (పవర రసము సరిమైనదా '

కాడా యను విషయముకు ణీను నిర్ణ యింపజాలను, ae తేన CE సోము ర్ధృష్టముల సరించి కష్టములను భ్‌రిం చును, శాన్కి అన్నిటికంశె తేమ దేశ స్వాతంత్ర్యమును యెక్కువగా మిం. చుటతప్ప మెట్టి అపరాధము “శీవింపని యూువతీయువకోల తృాహమును భగ్నము చేయట యుద్ధ పశూక్న యున కవపరనూ యను మాఖ్యసమస్యను (పభుత్వమువారు విచోరింపవలసి యున్నది.

నవ. దావరికంలేదు'

కాంగ్రెస్‌పద్ధతికి వూరిగా అనుగుణ్యంగానేవుంది

జిన్నాకు పంపిన సూచన లపై

పంచగని, జూనైై 16:

“హిందూమహోసభవారి

SI; ప్ర కటన

విరసవై ఖరి

మాట, అల్లా వుంచితే, జ్‌? ఆశీస్సులిచ్చిన నా (ప్రతిపాదనలను, "దేశ వుంతా బాగా: పహార్షి ంచిన సంగతి నంతోప. పుకరమైన విషయం. ముస్సి ములు అత్యధికనంఫ్య్యూకు మైన పాం తాల వారికి సయంనిర్భయ , హాక్కు_

ఇచ్చే పద్దతిన తాంెసు _ లీగూ వచ్చిన మపోనభవాంికి రుచించకపోవటంలోనూ, వారు అనమ్మతి లోనూ ఒక నింకగాని కొత్తగాని వమీాలేదే

DE పరిష్కారం గాని హిందూ

“తెలపటం

రాజగో పొలాచారి గారు అ.. డై విలేఖరికి ఇచ్చిన ఇంటర్‌ వ్యూలో సూచించి తన (శ్రతిపాదనలను సమరిస్ధా బట్టు చెప్పిరి:

మహాసభ ఆతు వన్నందసే అనుకోవాలి,

నీళకు ఒస్పందమర్య్యే వరతులుగాని ;

దానికి "సి పడవ. మహాసభ వారి వాదాన్ని! మనం అఆంగీకరించామా పోనూపోదు, చి టిమ కాలమూ వుండిపోతుంది,

చా పరిమే.రం ఆమోదెంచటుం కన్న

(పతిష్త్పంభన చా సం కల

మనం దాస్యంలో ఇట్లాగే 'యస్తతూ వుందో టం, ఢిల్లీ, వైట్‌వోలులు మన నెత్తిన అవినవ్న గా మొట్టూ కూ వుండడం వ్ర ర్రముమా * ఇదీ ఇప్పటి పెళ్ళ, ప! ప్మాూరానికి గాని మనే పిహ్మెరానికి గాని ase Ah వచ్చి ఏళ కం ౪6తో పర్కినట్లయితే కరు డుగట్సిన సా ల్రూణ్యనారులై (బైటిమ శక్రో రీ కై నా ఇకే_భొరతే స్వాతం చొ ంఛను నిరోధించి లేరు,

హ్‌!

సంఖ్యలో కొంచేం హీవంగావు న్నా"

స్థ _ిమంతిమైన వనాలను బలవంతంగా ఒక సమాఖ్యలో గాని స్టతీం(త్రే రాష్ట్రాల కూటమిభో గాని పడ వేసివుంచలేయు. అల్లా వుంచజావెమా అంతర్యూప్పై సాల చకం తప్పవు, నద్ధమై తే ఇక ఇప్పేదెలేదు. అనుసరణ శ్రమల ఆసలు విభా క్రోవటంలో గాని (గ్రహం

రట

నాన్ని అర్ధం చేస. చటంశో గాని ఆటంకం 'ేదు డాన్నాక వాదంగా లేవనెత్తివినా దాన్న పు*కొ ల్వటం ,భొక్యాంకాదు. ఆసు సమ ష్య నూటున ఎడిపోయేట్టు చెయ్యరాదు

రండ సంవత్స గాల కస

కొంత సాన 9 భూతితో.. యోచిన్తే గాని నా ప్రతిపొదనల స్వార న్యా? . (గ హాంచ టం సాధ్యంకాదు పరిష్మా_ 07నకి నా శాయకక్తులా ఎంతో టక్చుతో ఆ. జేళ్లుక్ళషి. చేశాను. గాంధి పరీపూర్మ్మ ఆకిస్నులను కొని సలుగురూ మెచ్చు కె 'ేట్లు

గావలనీన పని

శాగలిగాన,

1940 సీ తీర్మానం ప్రకారం అడిగిన దంతా అందులో పొందుపిభాను,

అయి చా జేన్నాగారు తేన ఆశీస్సులను ఇవ్వటా నికి యింకా ఇష్టపడటం లేదు,

ఇంకా రహస్యంగా ఇలు చే సవ్య

రినో రాయబొె రాలు సాగించే. మాకు బాగా ఆలో చించండని sae నచ్చ 'జెప్పజాచాను. ఏల్‌ 17 z= "జ చేను

(గ్రౌనిన జాబు కోని పరగు ba (ప్రజల

యొధుట వేన్నయి. అది [వాస్‌ మూడు నెల్ల యనా ఇంతవరకూ సమాధానం కనిపిం చదు నేకు ఇస్తానన్న ది పూజ్యం) కౌదు, శాంైసుకౌోన్సి జాతీయ భొరతేః గ్షంశొని మొంతి ఆయి శే ఇవ్యగలదోే అంతో అందు భో వుం దె శ్రి వం తే మె

శాంధీజీసవై తిక బలంతోగూడ

కార్య క్రమము

అని (భీమాన్‌ నీ '

ఆరోగ్యాభివృద్ది.

నా | నంచగనిలో నుండవచ్చును

సంచగని, జులై 16: కఇచ్చటపర్ష ములు ఎవ తెగకుండ కురియు చున్నను "గాంధి మహాత్ఫుని ఆరోగ్యయలో అభివృద్ధి తాడో సూపినదిళ యిచ్చట ఆయనకు విశ్రాంతి మనశ్శాంతి చేళూకుచుండుటచే ఆయన

పూర్వపు ఆరోగ్యము, బలము పొందుటకు

పంచగని చాళతొవరణము ఆనుకళూలము గా నుండునని అనుకొనుచున్నాము అని మహో తుని వైరల్‌ నొకరు యునై డ్‌ (సెస్‌ (ప్రతినిధితో ము చ్చ టిం ము చు చెప్పెను,

ఇచ్చట మహాత్య్ము శు eS వరకు వుండవ చ్చునని అయునై మెడ్‌ (సి వారు గావించిన విచారణివల్ల తెలియవ చ్చినడి. పంచగనిలో మవోతుగ్దిని అరో గ్య మెంత ఆభికృద్దియ య్యెనను విసయము ను తెలిసి సికొన్నమోదటే చారీము౦దు నిర్ణయిం పబడును తాను ఆరోగ్యము కోలటుకొను యే శైకోట్టేళ్యము తో పంచగని వృ తాండ రం మహో తుడు స్థానిక ము ని సిపాళీటీ వారి వినతి ప్యతిము సందుకొన నిరాకరీంచెను ఇచ్చ 'టనుండగా ఆయన యెట్టి భల లోను పొ ల్టూనడని తెలియుచున్నది.

గాంధీజీ 'పాక్టనలు

గాండ్‌జీ ఇక్కడికి తర్వాత ఇంగ్లీ మలో కూడా (ప్రొర్టన జరుపబడెు, బక “ఇంగ్ల షు ఫా ర్థన గ్లీతేమును “గాంధీజీ (గ్ర త్యేకంశా బాగున్న దని గిర్గయిం చెను, (ప్రై భుతుషులు నుమూరు 22 మండి కలీసి యీ కీ ర్రనను చేన్‌ సన్‌ అచే ఒక మరకను 'శ్రముఖుని నాయ కత్వమున బాలా శ్రావ్యంగా పాడి, అమెరికను ప్రముఖుడు ర్ధిగా ఖద్దరు దుస్తులను ధరించెను: పొర సీ ఛాలిక అటు పిమ్మట క్రీ రనలు పాడెను. See గహాగ్చిన అధ్యాయ? ములో నుంసీ భగవ ప్రీత్‌ శ్లోకములు చదువబడేతు. కనూ గాంధి కుమారీ ఆశాభానర్జీ, నారాయణ మహ చేవ దేళాయి గార్డు కురానునుండి కొన్ని ఖాగములను ఒప్ప%ిం విరి. - మణిలాల్‌ గాంధిరాక దవీణాఫ్రీకానుండీ “గాంధీజీ కెండవ కుమారుడ మణిలాలు గాంధీగారు సేటి సాయంకెలము పంచగని చేరిరి. జంగాలునుంచి రానుబారనర్లము కలకత్తా “మేధకురు ఆస ఆనందమలు పొద్దకుగారున్నూ, కలక మ్య్య్టనిసీపలు కార్చ్పొశేవను మేయరు ae మనోరంజన్‌ నియోగిగారును పఠచగని కి చ్చి నేకు గాంధిమహాతుసని సందర్శించి మాట్లాడిన, బెం గాలు స్ట్రిములోని కమ భాగ నుల సహాయార్హ మె చేయబశుచున్న పనులను విశదీకరిం చే, జిన్నాకు రాజాజీ నివేదించిన సమా థఛాన హరతులను గూర్చి "జెంశాలు రాష్ట్ర వాసులస కలుగుచున్న అనుమానములను భయనులమ వివరించిరి. విషయమై గాంధీజీతో మాట్లావ టై చెంగాలనుంచి

ఒక రాయబారవర్దమయు వచ్చినట్లమి తే

వారితో సంగతి సందధ్నముల నః నృింటినీ

చర్తిం చుటకు గాంధీజీ అంగీకరించెను, కుమ నివారణ ద్ఞపంచగన్ని జూలై 151—

భారత దే యుద్ద "నంతేర ; ఆర్ష కా వృద్ధికే బొంబాయి వర్తకులు తయారు చేసన 15 సం!రముల (ప్రణాళిక మూలంగా బెంగాలులో మోనువ్వలు తిన రాకుండా నివారించవచ్చునా యని యాసై సెడ్‌

“న్‌ గోతి)ధి గాం ఫ్‌జీని పన్నిం

పగా ఆయన యిట్లు చెప్పును?

ఆదంతా యుద్ధాన ఎతేర వ్యవహారం వివయాలు తపతరులను అడిగి “తెలుసు కోండి,

కస్తూరి బా నిధి

“అమృతబజార్‌ 'ఫ త్రిక విరాళం

న్యూఢిల్లీ, జూలై 16: కస్తూరిబా నిధికి “అమృతేబజార్‌ * (యు గాంకర) స్మతికల పమాన 5000 తాపొయల విరాళం సమ ర్పించారు,

“శ్రకటనల We eee

Founder : స, NAGESWARA ROW

THE ANDHRA PATRIKA MADRAS, Torsnay,

గమ్య యి

గతనెల 6.వ తేదిన యూరస్‌ను నాజీ దాస్యంనుంచి విముక్తి సైనికాధికారి సెన్‌ హోవర్‌ నాయకత్వం[క్రింద, (బ్రిటిషు అమెరికన్‌ మైనికదళాలు (ఫెంచికోస్తాకు బయలు దేరినవి, మిత్రరాజ్యనౌ=లు (్రైబమరేన్స నుండి బ్రయలుడేరుబను చూపు చిత్రము,

18-7-1944 No 93

0

అరు

చేయుటకు అమెరికన్‌

జి న్నాగారి గడుసుతనం

ప్రభుత్వంతో కలసి కుతంత్రం కంర!

(స్వకీయవిలేఖర్సి * వంచగని, జూవై 16: రాజకీయ ee

స్ట్రంభ నా పకిహ్మో శ్రారమున నై. గాంధీజీ కే చెసిన జ్‌ న్నా జీక్లీ

' శాజూజీ 'తెలియజేన శాజీవరతుల we

యములోను పలువురు విమ్మ్యేలు గాంధీజేకిన్నీ చాలా ఆశాభఎగమును కలుగ బేసీనవి.

(కముఖులు జేసిన

రొ జాజీకీనీ గత వారమ)దు పత్రికా పతినిధులతో గాంధీజీ మాట్లాడుచు (విటిహ్‌బాగన్నూ, జిన్నా యున్నూ కలిసి ఘోర కుతం మొకటి జేయు చున్నారనిపల్కి యుం డెను. షవౌెలాా ఆశేశంతో యీమాట గాంధీజీ పల్కెను. (టిమ గవర్న మెంటువారు జిన్న్వాను తమతరపున ఉంచుకొని యా నాటకము నంతీను ఆడించు చున్నార నేసంగతి గాంధి జీకి ఇదివరకు తెలియనివిపయం కారు. కాని యిస్ఫడు జిన్నాజీ కేన హరతు లకు కూడా గాంధీజీ తేల ఒవంబడి నప్పటికీ, జిన్నాగారు అందుకు సంతో పీంచి హర్ష ౦చలెదు. ఈవిధముగా జిన్నా అడిగిన పద్ధతికి .అంగీకరెంచినప్పటికీ హా రి 0-చకపోపీపం | “చూస్తే జిన్నాయున్నూూ, ట్రి టిమ గవర్న మెంటున్నూ ఇం కాచాలా ~డునుతేనంతో ఢోతం| తం చేయుచున్నా రని గాం డీజీ గ్రహించి అళ్ళ్చర్య డెను. జహరతుగా బ్రిటిషు గవర్న మెంటుకు తోను అనకూల వర్ధనుడనై సహ కారము చేసె గాందీ బ్శీ జి క్ష్‌ గాంధీజీ ఏమి శుప్పినప్పటికీ నీమి చేసినప్ప టికీ ఆది యంతేయును "శొంగ్రానును బొధిం చెనీ“దు, గాండీజీ ఎన్ని హరతు నియమ ములకు జవ్వుకొనినప్పటిక్షీ బిటిమ (ప్రభుత్య నాయకుడగనసస చచ్యెలు ప్రధానిని కించిత్తు కూడా చలీంపచేయదు.

కాని సైన్యంలోని అన్ని తరగతులకు గావలనీన జనాన్ని భారతీజన సామాన్య ము నుండి తీసికొని వచ్చి చేర్చిం చెదనని గాంధీజీ వొగ్టానం చేసినయెశల్క వేరుగా నుండు ఈ,

జిన్నాను సమాధానమునకు రానీయ కం డా చేయుచున్న (ద్రబలశక్తు బం కొన్ని ఉన్నాయని రాజాజీయున్నూ గాంద్‌జీ యాన్నూ గట్టి గా నమ్మియుస్నారు గాంధీ జీ స్వయంగా జిసన్నాకు తేన సంధి హరతు లను ని వేదం బినప్పటికీ జవ్నా సమాధాన మునకు రాడు రాజ శీయ చతిష్టం భసవిపయములోన్వు సాంఘీక సమస్య్యాపకష్మా_ర విహయము | లోను పిసీతులు చారి తన్ని కకుండా _సంభించి పోయినవి, ఠాజూజీయున్న్య గాంగిజీయున్నూ జకీయ వే త్రలంమ్మాత మేగాక్క తత్వ వేత్తలుహుడా అగుట చేతి వారిద్దరికి మన్నస్టక్వం కలిసింది, ఇద్దరికీ నిరాశే అనేది లేదు.

_సంపూర్మ ని చై ప్పి ప్ప

దాని ధోరణి

గలవారిని డవ డి”

గాంధిజీ సూచన

పంచగని, జూలై 15 వయునై టెడ్‌ (వెస్‌

నిలేఖికి మహాత్య గాంధి ఇలా తెలియ జేశాడు? “నా ధోరణి నెల్లడికావడం చేత అధీ

పీకలిగిశే శైళ్ళ్ల

Pr ES

కార్ల కే సం త్ఫ పీ తీలుపులుతీ నీ oe చానివైఅభిప్రాయ (పకటన చేయగల అధికారం గలిగినవారిని విడిదిపెట్టవలిను. కనీవం వారితో నన్ను సం! పదించనీ యవ లెను, ముస్లింలీగ్‌ రం నులపమాన ఎం తెంతీను=ది జాతీయ ప్రభుత్వంలో పొల్లూ. వలెనని మోనిర్యయం? అని వేసిన (ప్రశ్నకు సమాధానం గా గాంధి గారు పె విధంగా (పకటించారు.

స్వయం గా సిల్లి జిన్నా గారిని కలగదు

కొంటారా అని అడుగగా, జిన్నాను

కలుసుకో డానికి సే సెపు ఘూ సిద్ధం గానే

9 రుం 5 వున్నాను, ఆని గాంధథిబీ అన్నారు,

అల అలా “శ స్త బిషణ్‌ పూర్‌ రంగంలో

ఇగ

నత్ర సంచలనం

జీ

కాండీ, జులై Tem ఆసియా

యా ps

కభూంణ్‌ పకటన ఇల్లా ఇాబుతోంచి;.

విపణ్‌ పూర్‌ చుట్టుపట్ల ఇంగో రకశా కన్‌ (గ్రామాలను వదలి పెటి. ఖూనా

(గ్రామంలో శ్ళతున్ర నిలచివు శూ డు. జిలార్ల వపై (పొం తొల్లో శత్రువు సరం జామాను వడలి వెడుతున్నాడు, డా ఖుల్‌ ఆగ్నే యాన వొతావద్ద రోడ్డున్లాకు తీసు కొని ఇ్ర తో మ్‌ స్తు న్నా 0. మిట్కి నాలో చాయ వ్యాన "200 గజాలు చైర్భతిన 1£0-200 గజాల చదాకెను పురోగమనం సాగింది. సేనలు పట్టుకున్నవి.

(పె జనం ఆలక్‌ సుఫీ అఖరుఘట్ట్రఎలో ప్త =. పిహణ్‌ ఇంకొ దశ్నీ కాన నాబ్టు మైళ్ల లో శత్రు సంచలనం "హె చ్చు గా కనిపిస్తోంది,

సంక్రంగ్‌ ను వచా కా వ్‌.

అమృత్‌ కౌర్‌ విడు _ అంతు

జాతై 15; శ్రీమతి అమృత్‌

కార్‌ గారిని విడుదల సి, ఉరి గంటలలో గా |

వీహార్‌ పిడి కానిందారు,

వెల్లి పోవలసీందని థికాట్ల

అండకా జూలై 16: బ్రిటిష్‌ శాల్చ్బలంం కవచదళాలు ద్ర సానాలను బలనరు చుకుని ఓడాజ రంగం లో నెరుత్కి mE

మి? చుకొన్న్య

లో ధృ జరన్‌ ఫరంగికాల్పులు తనం కావచ్చు

స్ర్రకోగమిస స్తువ్ణోవని రాయిటన్‌ శు ల్యేశవి లేఖ) GP చెంకు డెకేలన ౦శీ ప్రక గమిసున్న మిత్రసేనలు రంగంలో వాస్‌ డెస్‌ ఫోర్టన్‌ వద్ద ,సంధిం చినవి, స్‌ ఫోర్టస్‌, కాషీరమెర్‌ స్టౌ నాలు స్థిరం గా 'టిటిష్‌ సేనల చేకులలో చీ వున్నవి,

ఒఓీడాన్‌ , జర్నీ నదులమన్య వన్న 112, 128 నంబర్జ్లుగల 'రెండుకొంశల రక్షణకోసం జర్యైనులు అధికం గా అద నప్రు బలాలను (వయోగిస్తున్న్యారుం టాంకోల సహాయంతో జరుసకున్న శతు ఎడురు డ*డులన్నిటినీ మిత్ర నేనలు జయ పదంగా అరికట్ట గలంషగున్నవి. | కెండీస్‌ అచే పట్టణంవద్ద జర్మను ఇప్పటికీ (పతిఘటిస్తున్నారు. * 112 నంబరు కొండపై తమకు లభ్య మైన సానాలను (భిటిష్‌ నేనలు బలపరుచు

కంటున్న వని, కొండ ఎజెర్సీకి సమో పంలో వున్నదెః శేన్‌_విల్లన్స్‌ బ్రోెక్తీ

నం సాగుతున్నది. 16 శేదీ మధ్యాహ్నం పండిన్‌ పట్టణం పె మి తేకవ చదళొలు ముట్టడిజరిపి నవి, జరస్త్రశులు ఎదురు కాల్బులు జిపారు, బక (ప్రాంతంలో చాలాసేపు బాయెనెట్‌ యుద్దం, నావా చాహి యుద్ధం జరిగినవి. ష్య పేక్‌ వాళ్లకు ఎగువ గావున్న మిట్టభూమి : ఆకమణ మే మృత్రనేనల (పథమ లకుష్థంగా కనిపిన్తు న్నది. ఎనెక్సికి ఒకటిన్నర మెలు దూరం లో వాయవ్యం గా వున్న ఎ”స్కెప్టర్‌. అనే గామోని బీటిమ్‌ సేనలు పట్టుకున్నవి ఎెర్సీవద్ద ఇప్పటివరకు జర శ్రనలతో మి సేనలు ముఖాముఖి తీలపడశేదు,

సెయింట్‌ లో శాన్యదిశనుంచి సెయింట్‌ లో పె ను ఫు గోగమిన్తున్న మిత్ర సేనలు జక మైలు మెగా ము-దంజశేనసీ ఎమిలీ ఆసే రానూ న్ని ఆక్రమిం చుసన్న వి, పు తో సే సెన లు సెయింట్‌ లాగ (పస్తుతేం 1£00 గజాల దూరంలో వున్నవి. సెయింట్‌ లోలో వన్న శ్రు నేనలపె సె మిత్రమా నాలు రోజు విజృంభించి చాడులునైనం. జికి నవి. టిల్లీ -ఎ చెర్చీ ప్రాంతంలో (జామైన్‌ విల్లెట్‌ అసే ఒక పల్లెజా డా స్మి త్రవళ మైంది... సేగు గో డన్‌ బో గీ... 11కి డం వి కూడా బెటిషువాకి వళెంనవి, 118 ర్‌ం డను తి గీ (కమించుకోవాలని “రో మెల్‌ జరిపిన కఎరుక దాడులన్నీ ". విఫలమైనవి, శేనప నై రుతిదిళగా ఫురోగమిన్తున్న మతే నేసను అకికట్ట డానికి జకునోలు విప రీతంగా ఫీకంసికాల్పులు సాగించారు,

లనే

స్ఫెకు (ప్రమాదం

సేనలు సెయింట్‌ లో అంగుళాలు “లెక. "చెట్టుక్‌ 6టూ బహు నింపొది శా పుకోగమిస్తున్న వని కస్సు ప్రమీ” కార్యాలయంలోని రోయిటక్‌ (పత్యేక సియింట్‌ లోకు పస్తుతేం మూకుదెిశలగా (ప్రమాదం ఏక్చ తీంచె నగరం కశోసుంచి జవ్టనులం మి తీ భయ3క రమైన అన్నవు కాన్ని కురిపిస్తున్నారు. .అమెరకన్‌ నీవలు "సియిం ట్‌ లెస్ఫె పొలి మేర్గలలో. చేశడంతో పెకీ రకు (ప పమాదం గంటగంటకూ ఎక్కువవు

జూలై

“పెళ్లి

౬...

విలేఖరి గౌస్తుశ్నాడు,

తున్గరి, అమెకస్‌'లు ఇప్పుడు ' "పెరీక్నాకు నాల్జున్నర మెళ్లలోవున్నారని చెప్పవచ్చు. అన్బేపట్టణానికి తూరు గా నమెగికను గప్టీవళాలు కయి. నదిని (శేక్నోర్ట్‌ పచ్చిమకోస్తాలో వున్నడి డాటినవని బి బి, సం (పకటన లెంంపుతున్నదె, జరు “లు

“ఆయ్‌” నదికి అడ్డంగా పడి తీరోగమి స్త స్తన్నారు,

సె పి, హో (| స్తే

న్‌ క్యోర్లు పశ్ఫిమకోస్తా ఉభయ

అంతర్లాతీయ ద్రవ్య మహా సభ

భారత కదే కం చెల్లించవలసిన కోటా

'ెట్టన్‌వుడ్స్‌, జూలై 16 అంతేర్దాతీయ

దవ్యనిధిని బ్యాంకును ఏల్పాటుచేయు టన (గెట్‌ వుడ్చునగర మందు సమూ వేశమెన మహాసభవారు యీ అంతర్జాతీయ బ్యాంకు? "ధికి చేశమయువారు ఎంత మెకమును సమటార్చి యివ్వవలినో యా (్రండిరీతి గా నిర్దయింభారు.

1. అమెరీకౌ' సంయుక్ష రా హ్రై్వలు 2,75 కోట్ల డాలర్లు 2 ఇంగాండు 180 కోట్లు 'శాలర్జు త్‌ రష్యా 120 కోట్ల జాల గు4 చా 85 కోట్ల డాలర్లు ళ్‌, గాన్న 45 కోట్ల ఢాకష్ల 6, ఇండియా 40 కోట్ల ణాలు 7 "బెల్టియం 223 కోట్ల జాలర్లు 8 శనగూ 80. కోట్ల "డాలర్లు 9, ఆన్టే)లి యా £0 కోట్ల అాలర్జు 10. పోలతండు 274 కోట్ల 'శాలర్టు 11. |, బేజీలు 15 కోట్లు శాల 12, జెకోస్టోవేకియా 1కీక్లీ కోట్లు డాలర్లు 18 దక్షిణా ఫీకా 10 కోట్లు శాల ర్లు. నెరళి 880కోట "డాలర్లు, మొట్ట మొదట సంకల్చించిన మొత్తుఎకం కు 80 కోట "గా లరు మొత్తేం ఎక్కువ లెక్క తేలింది, కు యిశ్పృడు నిర్మయించిన మొత్త ము కంటి ఎక్కువ ఉండవలెనని కోరు చున్నది, ' (

"కార్యవర్షం

నిధిని 12 గురు శార్యకర్ల సభ్యు లం నిర్వహిలఖాలి (స) అమెకకా | oll Cor Gg Gy వైతా, (5) ఫాన్సు - అయిదు ం+జ్యాలకు అయిదుగురు (ప్రతినిధులు ైకెక్టరులుగా ఉంటారు. దకీణ అమెరికా ఫాజ్య్యాల తర పున ఇస్టరు (ప్రతినిధులు ఉంటారు, మి లిన రాజ్యాల తరఫున అయిదు గురో శతి నులు 'డెకెక్ట రుఖుగా ఉంటారు, రాజ్యాలు శత్రువులే బాలా నాషనం చేయబడినవి గను తము యిన్వ్బవలసిన బంగారు నిధి మొత్త మును తస్పెంచవలనీనది గా ఆశెండు బేశాల గోతినిధులును వాదించారు, కాని వారి విన్నపములు ఇభవారిచే నిరాకరింపబ డెను,

రసా యిన్వవలనసీన (ద్రవ్యనిధి విస, యమై. రసా పభుక్వ్ణము అంగీకరి_స్టేసే తప్ప జవాబు ఏమిన్నీ ఇెప్పజాలమని రష్యా (పుతివిధి సభలో వాది చెను, ఆం దుకు సభవారు అంగీకరించారు.

బం గార పుగకులు గల రహావంటి డే ముఅలో ఉత్పత్తియగు బం గారముకు(యీి నిధి ప్రన్చడిన అయిదు వత్సేన ములవరకు లెక్క_లలోనికి తీసికొనకుడుట కై సభ నారు అనుమతించారు.

హల శక సదా. మధ్య సంఘుర్ల ఇలు ణల వ్మీతే వీ అంతా జిగి వన్నీ సెయిం ="పెరీర్‌ సరకస్తాకు. దక్నీణంగా కరి సేనలు స్వల్పంగా ముందువ పోగలీగినవనీ సెపా ౦టొలో ఉత్తర తూకు పరిషరాల లోకి తమనసేన చేరిందని ఐసెన్‌ హోవరు కార్యాలయ పకటన తెలియకేస్తున్నడి,

bees 29 బద్ధబజాదు

రతా సైడు | చంద కాది. mee ee

యూ లలా భ్వాలిటి సజ 100 కి 4, 100 0.0] 180 0 O|[1T4 0 0 కోన్‌ కేజు So 6 | 160 0 0,150 0 0] 14 0 0 పాం లేచు = 08 | 13000 120 0 0140010300 9610 | 110 0 0,100 0 0 94 0 0 88 0 0 11020, 90 0 0| 80 0 0] 4 0 0} 8 00

ష్కెట్లూ 5 మొదలు 6 ద. 80; 7 ముదల 102 67, మలు 30౨ 55,

పెడ నా Dn 1-5 6 5/- a

య్బునె జెడ్‌ కెమికల్‌ డెనుండ్‌ వర్కు,

129, బిగ్‌ బజార్‌ ఫీ కటా తికుచినాపల్లి ,

5 అం (గ వుంగళవారది జాE18 1944

& కావ ₹ను క్రలినుభ వము,

మురుగు మూాల్డ ర్లు, పను, నుంచిజీతోములు సం, ప్తి వవచాలతో “౫ంటెనీ వాసీకొన డు ఆంధ ఇంజసీరింగ్‌ కోంపెస్కీ బెజవాడ

బండరు "ఘైశమకూరు పంచాయతీలో బందరు కాలువమోద 21 [1- 620 ముల వద్ది ఆర్భి

నం తెన (ఖరీదు రా, 46 ,600/ఎ కట్టుటకు |

1.8.44 లేవ్‌ చుండాస్టు

12-80 సలు వరకు బిల్లా బోల్డు టం.

పగల

sy రు 6. as శిలకోల కృష్ణా బ్లాబోర్లు యింజనీయరు ఆఫీసు మేసేజుకు వట ఇొలోళ్టను, యె జా బషీర్‌ అవవ మ్శుద్‌ 3; ' లాబోరు యింజనీయరు్యుు కహా గా ఫం

'దేమనగాా 8% ఇండికా నవర్న మెంటు యసామిశరీనోలు నెం MS 76266 (సం 2958-55) ఈ, 1000-0-0 విలువగల డిషునుు బాండు నిన, టిరోబున పోయినది,

Bugs 2 ' దళ పాండును ఎవరును వగా వదం, మరియు దానిని నాకు తీసుకొనియిచ్చా చారలకు సరియైన బహుముతీ యివ్వ బడును,

(నం దేవి ఇట్టి చినసుబ్బ య్య,

నళ్ళారావు యేట, కషం 7.44,

ప్రకటధ.. | సంవరాను హైకోష్టలో ఒరిజినల్‌ నెడులో.. క్రీ రొజూమలాజు రమాదేవి గారు తేన మెనరుకుమారుని తరవ్తున (క్రీ "చేట్టు రాజా మలాగా _ బత వంకయ్యమరాన్ల బహాద్దీు నారు విబ్లుకో letters of f administration కొరకు పిటివను శం, TOS, 4of 1944 Tp» చేసియున్నారు. మేము ఆవిల్లును ఫోర్టరీఆని న్ని ని గారైన శ్రులేటు రాణీగారి భు క్షయులోనం డిన టమ సతు క్ర ఫ్రా డీ గొల్ల మందల రామములున్నుు,

విల్లు వాసిన (a)

ముచ్చ్చనపల్టీ , గుడ్డి హూడియము,

కృళ్మ్యయపా ేమ్మ్యు మంగయిపం ప్‌ లాను |

ములున్నుు యిలేర సర్‌ చరా స్తులున్ను వార “త్వపుళ్యా మాకు చినవనియు చాశెంచు చున్నాము,

గుడిగాడియము, కన్య పొ భమ నముంగయ పాకం గామముల్శఫెన వె (శ్రీరాజా మ్మలాజు రవ దెనమ్మ'గారువగ రల తం ములు వేయుటకు (ప్రయత్నించు చున్నట్లు తెలియవచ్బినది, శ్రీ రా జామ్మలాజా రమా ఓవను్య్యుగారు గాన్ని శ్రీ రాజామా జా సెంకటనక సింవో రావు బహాద్దరు వారు గని శ్ర్రీరొజామ్మలాణా నంకటళామక్ళస్ల " కో విలరావుగాకు గాని సది'వ అస్సిపై ఈణముటా తీయుటకు గాని అన్యా కౌంకేయు చేయుటకుగాని ఏవిధమైన హక్కు గాని లేదు,

సదరు ఆని ఎవ్వరు కొననముగా 9, సాటి. రుణముల నిచ్చుట గాని, తనఖా! తీసుకొనటగాని చేయగరాడదని యి మూలముగా తెలుపు చున్నాము, అట్లు చేస్‌న మేము భన

తౌకటుపటుబటు "గాని, టల్‌ లు

కారాప్ప రాజ్యలత్మి పా నా అలి మేలు మంగతాయారు, ముదా, 17-7-44.

సాపయా పమ్మారావు

13, రెండాల్నువోగు, చేరి

క్రీ కాశీనాధుని గేళ్వుర రావుగారు టీకా. శాత్చర్య విశేసార్థ వివరణ సారాంశ

F వదీత శ్రీమద్భగవద్దిత

కద్దరు బైండు జల ద్చూూ. లైఎర్రి=టి? పోన్లే త్రో సహా రు 2-8-0 కు

పి. ప్‌, ఆరేడు కంపెస్కీ "పెరి దేసి, నెల్లూరుజిల్లా బుదరాను (భంచి? వీనుమొదలివిధ, జార్జీ బాన్‌, ఇరెష్టు టాకీహ్‌ ఎదు నః,

ఆయుర్వేద సమాజం,

“సుల ఎకరాకు |

చెప్పుచు

టా

రట పరాం 0

తారణ నం! ఆషాఢ బ॥ త్రయాడకశి 1944 సం॥ జూలై 18' మంగళ వారం మక (త్ర 10-82 నుగ 8-1 వర్ణ్యం సా శకస మొ 6-14 క,

చతుర ఫీ జూలై 19 బుధవారం బు1 చతు 10-81 అక్ష్ర

8.42 వర్జ్యం

రా 9-18 మొ 10-568 క.

గ. RE =a WR

అట్రైవి త్రి.

కారణ స॥ ఆపాఢ బత యోదశీ మంగళ వారము

యు ద్ద స్య 0-

భా రతచేశం

ఇండియా_ట రా నరిహాద్దుల యందు -జ జరుగు చున్న స్మ గ్రామ పు ఖర్చుల వభోజనను- గురించి ఎమెరీ

మంతి గత వారాం త్య ముస కామన్సుసభయందు _గావించిన పన. భారతీయుల. కెంతయు

ఆందోళన కల్లించుట నిశ్చయము, జపానునై సాగింపటడు సంగా

మముయొక్క_ మొ త్రము వ్యయ

మును ఆంగాభారత శము ల:

మధ్య విధముగ విభజంపబడు నదియు తా నిపుడు చెప్పలేనని ఎమెరీగారా (సకటనయందు

తెలియచేసి, కాస్త భారత భూభాగమునుండి జపాను నేనల

వెడల నొట్టుట కగు వ్యయము హూ తము భారతదేశమే భరింప వలసియుండునని స్పష్టపర చి సం్మగామ ఫలితములవలని లాభ నష్టములతో చేవిధమగు సంబంభ మును లేని భారత జేశముమై సీ ' వ్యయమును విధించుట విపరీతము, అది గాక నంగామ వ్టయముల గురించి |బిటిష్మ వభుక్టమిదివరకు గావించుకొనిన ఒడంబడికలకును, త్రుటి రాజకీయ నాయకుల (ప్రకటనలకును గూడ ఇది పూర్తిగ

విరుద్ధము. భారత చేశమునందలి మైనిక వ్యయములను, యు ద్‌ వ్యయ

ములను ఎవరెంత భ8ంపవ అనో, 1940సనంవక్స రారంభమున ఆంగ్లం భారత నఖఘత్య్వములు గావింకు కొనిన ఒకంబడికయందు నిర్వ చింపబడియున్న వి, యుడంబడ్‌క [కింద శేవలమగస స్థానిక రమణ కుక్కు ఆమకు గావబసిన పెను మునకును అనసరమగు ఖర్చు) మ్మూగమనే. భరత పభుత్వ ము భరింపవలఅను. మిగతా ఎసన్వ ముల క్షు ఖర్చులను, నా మావ్యమ' సః కంతకును నంబంధించిన- నంగా ముల కగు వయములను బ్‌టిషు డభుత్యము భరించుట కంగీకరించి నది. అట్టి స్నా మాజ్యసర్మ గామము నందు శత్రువు భారత సఠిహూ్యు లవై కవిని ముడత డల*సా మా జ్యబ ములు _సచ్చువరకును శ్యత్రుంవ్రను నిలువరించుట మాత్రమే నక రతుణ” మసియాతదుపరి సాగివప బడు సం గామ భారమును (బపనా భరింపనలస యున్నదనియు గూడ సవయముస స్పష్టపరువబ

నిర చవము ళ్‌ సూ ఎమునందును, సడిహః ట్ట లయందు (పొంతములయం దును జరుగు న. గా టిటిమ సామా జ్య యు మనుట ట్ట సందియము: మడ్‌ జాలదు. అస ర్‌ లీ సం (గౌ మము, (బటను, అమెరికా _ జపానుుకు పసిఫిక్‌ రంగములలో పౌారంభ 'మెనది, అచటినుండి (క్రమముగ

కీ

నుండి

న్‌.

వ్యాపించి, భారతదేశ సరిహద్దుల లోనికి చొచ్చుకొని చ్చి సట్‌ అంతియగాని ఇది ఫ్‌ సికముగ నరివా ద్దు లయండు (ప్రారంభ మునదిగాదు. అందు ఏవిభమునగ చూచినను వీనిని “స్టానికరతణ"” యనుట కంక హ్‌ లి మింకొళటి యుండదు. అంతియగాదు,. ఇది (విటిషు స్మామాజ్యమంతకు నే గాక్క మిత రాజ్యములన్నిటికి ని సంబం దీ చిన (గ్యామ ముగనే ఇంత వరకును రిచా డ్రభోతర్ణములు వరిగణించు చున్నవి. అక్టి యు గ్దేశము డాక్‌ సాదర హా గతున్ను భారత తొలగించి, ఆగ్నయ సం గామరంగములలో యుద్ధ నిర్వహణకు పత్యేక మొక కాంషాలయము' ను స్రీ ర్పరచి హూాంట్‌ జీటన్‌ (ప్రభువును ప్రథాన నసేనాసిగ చిజూమించి యుండీ 8, ఆతని నాయకత్వమున బ్రిటిషు కీ భశా ఫ్రే కా, ఆస్ట్రేలియా, శేనలు మూత్ర మేగాక అమెరికను

ఇండియా

(టను, అమె

ఆనీ యా

జల ము లు హా ఇం డి యా mE జవాను

te వున్నవి. నే లకు కావలనీన సప్పయిలను అంద జేయుట తప్ప భారత (ప్రభుత్వ మున కీ ఆసియారంగపు యు నిరహణముతో నే విధమగు సంబంధ మును లే ద,

"నేన

లతో

అస్పాము ముదలస్కు ఫెరత

సరిహద్దు (పొం తములయ౧దు జరుగుచున్న నంర్మగామము లము న్ధానికరత్రుణ” జపాను_ మిత రాశ్యసంనుర్భ యం దొకభాగము మ్యాాతమే ననియు అనుట కింత కంక డు లమగు నీదర్శన మక్క లేదు. అట్టివో నీ ప్రాంతపు యుద్ధమున. గు వయమును భారత జేశము భరింపవలె ననుట కంక విపరీత ముండదు. భార

జీవ గాదని యు

“జేశ మిదివర శే సంగ్రామము

నకులవతలకొలదిమైనికులు తయారు వోని సమర్పించిన దె, మి రాజ్యసౌకర్యము అకౌరకన లుగు కష్టనస్టముల భరించి అపార మగు "త్యాగము లొన సర్సృను

దానితో తృక్షేనందక ఇ౦కను

సం గామ. ఖర్చులను గూడ

భారత చేశము.వై బలనంత ము విధించుటకు బ్రిటిషు నాయకులు

భద

గావించు డో సయత్న ముల పీయులు త్మీనముగ (వతిఘటి: చక తప్పదు.

కురైల్సు దీవులపై దండయా త్ర

అవురికనులు జరిసెదరని'

జపొను భయనుు

లండన్‌, జూలై 16: ైల్పు దీవులపె

మెరికను దంవాయా (త్‌ జగ గవచు+*నసని

జర్మను న్యూస్‌ ఏజన్సీ ఓోకియోా విజేఖరి చేడు జ్‌ జోస్యము చెప్పకు. ద్వీపసమా

పహూము జపాను ఈశాన్యం గా ఉత్త పసి ఫక్‌ మహాసము[దంలో సున్ని,

టోకి మో మెనికవర్టములు చెప్పినదాని ను ఖెంచుచు ఆక డేట్లు క్‌ నవూసము గాయము [పాం త్త

ముల 'నావరిం చియున్న డట్టప్రు2 పొగముచు నాభారమా చేసపీకౌని మి ఏక మాూచ్చుగా చిమానదా డులు నాగించిరి, ఈదాడులు దంచమూా ఈక మార్గము చక్కా జేయునవని యోళో భావించుచున్నా తు జపాను _ేర సొంత మును విమాన డొడులకల ల్ల సుస్టు న్య్యు చేయాటయ్య, పొంతీయుసకు సర ఫరాలేమియ పోకు శూ వేయుటకు జలాంతే చా ముల పయాగించుటరము

నులు చ్యె్‌పము మై మలా.

ఉనై

అమెకి కొ వాత అశయమైయుంన్నది.

అశేయ మును గేలికగా తోనిచే కు క్‌లం

కేదరి చీకు టోకి దా శే ఇప్పతి, రెక_లబాంబులు

అండను, జూలై 17; సోమవారం చేసన జామున జరక్మనులు కొన్ని SE బాంబు లను అండను సాంతం మోఐకి దషీణ కొం

jt

“ey ఆక

సిమెన్‌ దుర్గ శ్రైణిని హై కొసెందుకు

సర!

ంకళలా జూ

న!

శొరని న్‌. [టం

౩౦0 పుచున్నడి .

పట్ర?

ట్‌

45 మెళ్లే దూరములో మిధ్య పోశెండుకు వెళ్లే ముఖ్య క్రై రై లురోడ్డుమాన్షాా లకు యిది వాడలిస్థలమై యున్నది. ఫోం యహునేనలు చెందురోజాలుగా యూ ప్లు A

గరమోౌద

నున్నది,

'దెబ్బ తీసీనవి డాన్ని నొ జీలం ఖాలీవేయకముం చే దె కొందరు పైని లం (కర వారు "గాని నాజీలు వీని బయటికి నెట్టి వేశారని న! వారస సంఘం శకెలియజే' సను, ఈ్టగోడో పట్టణం రత్యన్‌ చాలి కొరంగానికి దమీణ తర్‌ నానికి మ్య గాక్రీలకొస్తాన ములో కలదు వా? న్నకు రకుణగా నుండిన మూతుచున్ద పట్టణాలలో గోడో ఖు ఒక యుంెని నమా నది? గట్టున లానాస్‌ “నుండి 85 మో దూరమున యున్నది, వార్చాా విలా BNE ల్వేలో యిదొక ముఖ్య మైన 3 డై శేస్టిజంక్ష

పట్టణం లే

గోడో ఆశ మణ

ళీ శు

రని మార్జలు స్రైలిన్‌ ఊక్తరవు సృ వపరు స్తోంది.

| రష్యన్‌ డాడీని అప్పటకు ప్రయత్నం

మాస్కో, జూవై 10: కడు iis

తో సాధ చున | సహ్య నుడా డిని ఆడే నిమి చం జకసేలు యెక్కు వసం 2 పరకలు వి

చిన్న మై పోన్రచున నీసున్‌ రక్షణ _శేణికి జర్భ్మనీనండి వేర వే శారు కొ త్త దాంకులు ఫొ వడంతో

లయూానావ ఉదయం (పటించి రవ్యనులు నగ రాసి ఆక్రమించు కొనినట్లు

70 తకూక్చ వపా సరివాద్టున |

| తుది చయక్న్యం చేయ

తూర్చు వ్రహ్యాయందలి కోనిస్నుబర్డు

ప్ర ట్రప్‌ త్స 6

"SE 16 : జర్భనులు ఖ్‌ ( ES షన ఖాలీ

శునడ స్థాలిను ఉత్తరువ్ర

వాందని కడపటి ఠా జ్య భాగంమా జెక్తి పిజ్బంఫించుటకు సి ద్ధం గా నుం డే శబ రస్యన్‌ జా హీంన అను ఆడ్జుటకు జర్భనలు చెందినట్లు. చోచు చున్నది ఈరంగంలాో యత్ర మెయు న్న సోరయటుదళెలు కగ్చు ల్యా కీవ్రు (పదేశాలభోే పోరాడిన దభొలకం కు (క స్పమైనవని జె శ్వెస్టి నూ తి కర్రలు

తోంది, ( | i Pr. a ప్‌ సగ్పు బర్దుళొని పరీశ్ర వలను

శ్వ

నాజీలు ఖాళి చేస్తున్నారు

పురి, శేనులను న్యాపొర జర స్థనులు ాకీశస్తున్నా రని నూన్‌ రేడియో శనివారం రాతి చెఖీపెను, ష్‌ సైన్యానికి జక్చినుల మైనాస్టినికి మధ్యగల (పజేశయు త్వరగా తగ్గిపోతోంది. ఎర్లను ప్రకటన ఆడది wee జగన్‌ (పకటన యిలా

నుండి 'సం'స*ల సు

డెలుప్రుతోంది, డ్వినాకు ఉత్తరాన రహ్మ్యున్లు చొచ్చుకొవగి స్టంంలో తీవ

ర'ణలు పాసతోంద త్మ జె కీజా ఆకగీమణ సోనింకద్ద చెకేజా కొర్టు జాసాాా్యాను (a) డు రహ్మునులు ఆకసుంబారు, ఇది గైస్టలి టాస్ము. (ప్రాంతౌన ఒక ముఖ్యళిన్లా శే" ae సంస్క. | పౌంతౌన జూషో "లీ వానీలను కూ డా సోవి ట్టు

భఘు

పటు బు

యుద్దతీ వత్‌ చాలా 'హాచ్చింది. వ్‌ | కన్నా

లింగ్‌ లింగ్‌౩ టై దాడికి చైనా సన్నాహా లు

హునానులో జపొనుదాడి ఫలీకం యింకా తేలలేదు

చుంకింగు, జూలై 9: (విమాన టపా ద్వారా హునాన్‌ రంగంలో, వైనావాగు జపోనువారి పై తిరుసజాడి సాగించి "దబ్బ తీస్తున్నార నే మావా రం

వాటి. యిక్కడ పజల లో కొం తీ ఉత్సాహం కలిగిం చెను, హాం'గ్య్యాం గను ఆ(కమించాలని హునానులో జపాొనువారు సాగించిన జాడిని ఎదుర్కొనుటకు కొవలసీ నంత బలము దై నావార్‌కి లేదని nowt వైనావారు. పక్కవాటు గా శ్యక్రువ్వుపె

ెబ్బతీస్తూ వాడిపరిస్థితి ఉష్మదన కరము నట్టు చేస్తున్నారు. నైనావాో శమ చేనలను హునాన్‌నుండి తే తరిమి బేసి ఛాం షె మున్నగు ముఖ్య నగరాలను పట్టుకోగల్లినచో పెంఫాందవచ్చును. అట్ట తరి జపానుమోద భవిహ్న్యల్‌ తెపుణుణాడు శు వైనాలో ఒకమంచి Seth ఏన్న డును, హుచానులో జపొను దాడీ భగ్నము , పోయెనని యింత త్వరలో విప్పటానికి సాధ్యం కౌదు, విజృంభణ పర్యవసానం యిక 10 రోజులలో 'తేలవచ్చును,

పైనా పజలధ్భతి

జపా

నునారు బహుశా మగ్‌ తమసైన్యాలను | a తిరిగీ సమకూర్చుకొని 'డబ్బతీయాటకు

యత్మించవచ్చు. ఇప్పటికిమూ(తీం హూ నా నలో జపాను ఉదేశ్యం “సవ వేర లేదు, కాని వారు అపార నస్హైలకుమ్మాలేం గురి అయినారు,

అంగ్‌ లింగ్‌ చె నీయుల దాడీ య్య అంగ్‌ లింగ్‌ " న్‌ సడ పెటున జాడిసాగిం ది న్‌్‌

చుటు మైశావా పారు సన్నాహాలకు ప్రార్థి చేశారని యిపు డాపట్టణానికి 8 దిశలనుండి చైనా న్‌నలం జబ్బతీస్యున్నాయి శేగివారం నై నాయుద్ధకా రొ చ్ర్రీలయ కరన దెలి"పను ూశ్యాంసేను కమించటాకి జపాను కాటు జరిసిన యత్నంలో 14 చేలకు పె గా శస కనిక లు చంపబకిరని యిక్క్ట srs _్రకటింపబడెను యుటన్‌

లా

నినూనపు ఇంజన్ల

౮౧

మురముత కౌగానా మో త్తు

——_—_—™—

'బంగాభులో నిర్హాాణం

అకత్తా,

జూలై 16: వైనాం బరా-ఇం డయా రంగంలో (బంశాశంలో) జక

తివ్రన [హ్మ్మం మైన విభూనయం౦ é మరమ్ముత్‌ కనా ఒకటి అఆమెరీకనుల చే నిర్మికమైన మునుపటివ బై యింజస్ట్ర ను రిప పేర్ఫకై అముగికాౌ క్ళు_రకేణు,

యిక

పంపన

కాం గసు వాముల దిమునల

అక్నో, జులై 16: యు. పి, ైళ్ళలో

టీల మోకెకి పంపారు. స్‌ హౌణ నష్టా ౫! నుంచి 24 గుకు కౌంటళగినువాదుటను వికి C UC

జరిగినట్లు సె mi as.

| ఏంళజారు 4

\

అరెళ్ణో అష్టమ

10 దినం అలన ఆశ్రమిచుకాన న్ని,

పట్ట శం aor a గాతిక్‌ దుర్ల శః ముఖద్వార మునూా రసాజాకుల కీల? సానమునూ ఆయి యున్నది ఆది ఖం రె నుక త్తం మెహ యీాళాన్యం గా నోము WM " రెన్ఫు రై క్వేరూ్ణున కలదు, అకస్థ ను ఆక్రమించిన: ౨దువల్ల మిత్ర నేనలు లోయకు అయిదు మైళ్ల నునా అక్క_డి పజ వసం టంకోల యుద్ధానికి అను గుణ్యు మెనడి-

"పెసియోల్స్‌ ఆశెస్టోలవద్ద తీవపోరా టం సాగినట్లును శువకు తమన సనలు కొ త్త సభాలప ఉపస ౨హెరించినట్లును జళ్యన్‌

యు

డక టన శలీపిన లిగ్నానో ఆక్‌ వ్ర కేతువు పట్టుదలతో డేతిఘటి నప్ప

టికి అస్ట్రమసేన్‌ మాం గు లీ గా వోసు అక్ష (డికి వాయవ్యం గా సై శ్రే మా

ఒక వం తెన లో కొఒతేభౌగమును త్ర మించుకొన్న్న ట్లు చే టి మి రో

రా్యాలయ (పకటన చలు పు చు నదె. లీగ్నానోపట్టణం అన సోకు దశ్నీణఇఖౌగ ములో నన్నది.

i bs కూర్చున తాన్ని మిల్‌ నే సేనలు రాయిటర్‌

చీ నా పట్ట

రాజనుహందనవం, జూలై 16; అం పత్రికా (పవర్శనం సేకుదయం ఆరంభ మైనది. అయ్యంకి చెం ఐక టర మణయ్య గారు పారం Ma జకిపిని, నక్ష మాస పక్కనా జో ప్రవార పత్రికలు 200 గుద అంశ టేశేను చలి పత్రికా రచమితీలు అెసీకులు సభకు వన్చికి,

అకస్మిశం గా అనారోగ్యం తటస్‌ంచి @

నందువల్ల (త కౌ రచయితలగగ అన్య శీ కోట రాజా

హాజరు కాచే

వవ

సభ కిస

రామారావుగారు పోయిరి, బివరావు కృష్ణయ్య గారు Sy) ES “ర డవర వా వ్యులు) అగి 3 “ప న్యాహాన్ని దెడిని పని చెం UU (మచిలి ట్టు ఇ) ఆకే. పదవి నలంక్చిం bE నడిపించారు.

ట్రా “oa సుపస్ద నుచు పాను శారు

శారు (౫ ప! G5 రాఖం చాకు,

(స్వ పి

| సరః

ఆపను నేన అమా

పక టన స్నో (21-వ పని తరువాయి

డాన్ని ఆయన కిస్తానన్నాను. అంకకం కే ఇంకేం చెయ్యగల శశ గాంధీ శారికిముచ్లేనే సే "న్నా గాయ ధోని, ఆమోదించి అశేస్సు లు ఇస్పివుంట సిబోయేగి,. తేన ఆశీస్సు లి కార పసంఘ వారు జఒచ్పుకుం కు

కేనంెటు బొల,

జిన్నా గారె ఆశీస్సులు చేమం డా కార్య అభధికొరయుకేంగా ఆలో దిసాము కే. అందులో రసాస్యం ఏమో

mw. |

చేడు. ఇక న్‌ య్య్యూలి, చజాఫేపహోయాన్ని గమనించి కాొర్భసంఘంవారు యో దిం వేట్లు చెయ్యి టం డాత్తమమాద్దం గా స్లో

నాగా చెస్టంకేసండా, కార్య సంఘమయుశారి ఎదుట వుంచేసి, అల్లూ వారు

తో సేయ్యటం,

సంఘం వారు

విపు యాన్ని బహిరంగం

(ప్రజలకు భర శంకౌదు, అసలు స్కిము కౌదు. మృర్హం ఏమి లేదు

హీథకు దీనిని వప్పగింతేలు చెయ్యటం లో చేస్టే థోమర షం చేదు స్తున్నానని కొంద కం టున్నారు. ఇదె కాలా న్యాయం హరతు శేవో కళ్లకు గట్రినలట్లు ముత్యాల్లా కనిపిన్హూంెటే |. చాషేఏికం "పెట్టుకొని, సీను గశించభోయే డేమి “సీ? బాట రెండు ఆమోానెంచాలి,

ముకు 'సకిగా న్యాయం స్రీ

నటు ళం

"సెయాస్టలి.

గ్రజానిర్ట యముళో మర్మం ఆంచి వున్నదం కే ఆది దుర ఖే పొయాలకు ను. చెయ్యటం అవుతుంది. నా శెన్నదూ చాప రికం లేదు. ఇప్పుడు అంత కన్నా లేదు. జీను నిజంగా మనసారాక్ళసి చేస్తున్నాను

మొదటనుంచీ విడి శా చే వుంచటా-, చేదా? తరవాత విడిపోవటం, లేక ఇరు పమాలకు ఇష్టమైన పరతుల పై మరీ కలీ తట, హక్కులు వుండాలి, ఆలా అని విభజనకు నేకు కతూహాల గడు చుసా స్నా ననుకోరాదు, ఏంచేసినా వారిఇష్టం(పకా రఘు చేసుకోవచ్చు వని ముసి |పాంత (ప్రజలకు తెలియాలని నాఖావం, డీన్ని (మర్మం?) అనటం వుచి తానుచిళజ్ఞత లేళ్ల మాటల (పయోనించట మే అవుతుంది, గాంధీగారు ఆసలుసి గా కలో-చించ లేదన్‌

ఆయన మసపాఠా ఆమోచెంచలేదనీ అచ్చే

వాళ్గుగూడా లేకపోలేదు, అది చాలా మిండింపతేగినది, పపంచం కో సాధారణంగా విడిపోవా

లన కోవటంకొన్న కలసివుం జా లనుకోవటం ద్ద _గుభుత్వాల్లో కలసరావలుం ఆవిధంగా బలు కూర్చుకోవటం సుమం గా ఈర]

కనిపిస్తూ నేవు ది కొని బాం ట్‌ వివ యాన్ని (గజా నిర్ణయానికి వదె లెయ్యాలీ. నా సరి కంలో ఏర్పాటు చేశాను, ఆది స్వయ ఎన్‌ రయ నూ్రానః విగద్ద మనటం ఇప్పుడ డుక్న అవళ్శాసాన్ని “పం పొందుచట మే, అంటే (వతిష్టంభనను సుస్థిరం చెయ్యట మే. అంజు 'బిటిమ నాట నా | కొలువును స్సుపతిష్టితే మొనర్చట మే,

జర్‌ సా గారు విషయాన్ని మారు. సెటలాప్టడ్‌ ree లకు బోనపవలేశు అంతరాతీయ వ్యవహారాల్లో ఐక్య భారతవరగ్గ 6 బలీయంగా పని వెయ వద్భునన్నమాట సత్యే మే. కట్టాలాడు కుంటూ, డియ్యా

మూసా

నవా "2 సహజం, "సె

(గ్రహం

_టైటిషు వలుబడిశో వుండె ఇం “షది ఇండియా అరి మురు కోవటాని దుకై నా పనికొస్వ్తందా 4

పంభో

తప్ప ఇం

పజానిగ్లయ వేళ ముస్టీం ఓట్లకు కొన టానికి మూకోతు టు వుళ్నుడని జా॥ అం బే దూర్‌. చెప్పటం వింతగా వుఃది, ఇట్లాంటి జభ నా లో నా కు నోరు వటం లేతు, తవముకంత ప్రియమైన విహయఎలో తేమ ఓటర్ల గతి లీస చూ చుకోకపో లేడు, కార్య సంఘంవారి ఎర్‌క లేటం డా న్యాపతిపొది నల కాకీస్ను లీవ్చినందుకు కోందశు గాంధీ గారిని దూయబట్టుకు న్నారు, గాంధీ ఆయనమట్టుశే ఆమావషించా వనీ యూవత్తు కొంగను భొరం కఈసందో ర్భంలాే తనె వహించ లేదని విన్నావిస్తు న్నాను, నైతెకబబుం ఎంత దై నె కోవ చ్చు. మహాసభ బాకనుకున్నట్టు స్కీము చేక పోవ చ్చు. పునః ప్రప షెబు! కఘూన్న పద్గతికి వది పూర్థిగా అము గుణం గా సే ఆాజూజీవుదఠాసు టల్‌ రాజాజీ శెలం రాసుకు పోవుచున్నారు,

me

"Es లై సు

చో నన శేపు సోమవారం

సాయం

పం వగనినుండి బిళులుడేరి మద

సం సాద ము |.

న్‌ు వ్యాధిల్లీ+ జొ 17: రాజాజీ సూచనల కొర్పెర్యం, ఇప్పటి వం చి డేళరిళ జనను

అంగీకరించి ఇప్పటి రా హా లను (పంజాబ్‌ చె గాల్‌ )ముక్కొ_లు ముకకలు చెత గా నికి సిద్ధం కావడం అని U కమ 'శ్రసాద ముఖన్ట గారు EES పక SR

5 ట్టి ఖా నిం7ా ను

వాంమువతన్‌ నస సగారి యాకు 13: రాజాజీ ననే పన్నా మును "సె తిన పాలుపోశానని U రా కాకతక్‌' గుప్త గారు (యం, యల్‌, ఎ) ఒక (వకటనలో “తెలియ జీస్తు న్నారు,

పట

విసకాం హక

నలప తృణ కరొంసా

చశచించి 0 దెం

లేచా.

కొనిరి,

కేసరి తెలుగుపాఠనాల

కే లంత వారనుల (సారంభం

బన్ను పురి, జూప తెలుగు పాఠళళాలతో ఫన్తు, సెకండు ఫారముల పొరంభించుటకు జాగా ద్రైరకరు అనుమతి 2 చూ

ట్‌ ి స్కూలు అదికాల eo టి రమ్యల నండతజేనిరి.

సందర ౦లో అనివార్థములైన (a

కౌరణములవల్ల్డ ఇంతవరకు: జశసశ ఆల స్యయును పాటించక పొఠశాలకోే బినా న్యా రులు చేరవలెనన ఫవోరుదూ (కసి పాప

శాక్య | జరి, ఫీ దోమే మల పతి గారు తేవియశే నున్నారు,

హరిజనుల) నంన్క_ ళం _ సే రు కోవా

మదరాసు, జూలై 17: ఆదిఆం( యువ

జవసంఘు పభ కహా నాం పేటలో 7 న్నసాయం కాలు చే, రాజయ్యరు గారి ఆగ్యకుతేను జరి నను. hh ఎస్‌. ఎ. ఈాఘవను

గారు సంఘ పివోరిం చి. పాఫె పు సరు డి. ఎస్‌ = శేరగారో సంఘమును అభి నేందిం'దుచ్చు. హరిజన లు సంభ త్‌ం నాడ చేణ్సుకోవాలసిరయ్కు. అపుడే హీం దూమకీవిజ్ఞ*శయు వారికి భాగ బో పపగలన వియు చెప్పి". అఫ్యశవబు, సు తమ ఉపన్యాసము నవదు meh గారి నాయకళ్య మున అస్నృృశళ్యత పురీ . తొలగి బోగల దినికము, బాతిఖీదా జోవ్రననియు

చెప్పం, విద్యార్దులకు బహుామునులుపం చిరి, క. సంజీవకొవుళుగారు వందనము లర్చిం చుటకో సభ ము నెను,

ఇనెటు నావి వేసన్లు

పట్ట్రభ్యభ దుల సానానికి సెసెటుస న్నిక సందర్భం నామీనేవన్ల గరా స్ప 18-7-44 జెటు లో (ప్రకటన జకుసును, జూటైె 29 శేదీ సాయం తం 4 గంటల లోపున "సత ఫాతములో నాని చేసను “పేపరు రిజిష్టరు పోస్తుద్వారా గాని | ప్రక్యే కంగా గాని వారా హరం డ్వారాగాని తవక హుపవశెనని గుంటూరునుంచి ధని శ్వ విణ్యాలయ రికిష్టకు. Tea స్తున్నారు,

ఉద్యో మార్పులు |

మదరాసు జూలై 17; కోరల్‌ టె, పి, హ్ళ్య్యాబనుగా క్క మదనా సు సగ జనక

గలుగ శ్‌ థా తీసు సుకు న్నారు?

జ్‌ సీతాకామశా( స్రీ గారు ంటూరు జిల్లా వవ సాయకశాఖా ఫి కారగ నియమింప వ్‌ ఎన్‌ , నుందకం గారు శైవ లిష్ట్రున

అసీసైంటు నౌట ను. సీరిసప్పయంను నియ మింపబ 33,

స్‌ పీసా టుగారు నర్చ పట్నం సబు కలస్ట్రరు హోము డి కార్టుమెంటు అం సడోటరి గా నియమింప బడి3. ఆగ్‌. ఇం ఇజారుగారు నర్బుపట్నం సబుకలక

కు రుగ నియనమింపబడిరి.

1944-45 తో

మ్‌ Md కిన న-న అష్ట చనా కాల

టోంబయి, జూలై 15: 1944-45 సం అనులునం కుండవలికిన డశ్తి కనీధ_ ధరలను. నిర్భయించు విహాయ మై (ప్రభు తష గువారు కొంత కాల జగ నాభోేచనచు చుండి, అన్ని విపయములను కాలం కసయుగా [నా శో చం చినపిదప gn కనీస గది ప్ర్రసరలశు నిన్టయించిరి. మేలురకం | ర) జహా శకి తెకకౌలు రా తలీడ0-౯ర5 3 సూరీ యా “శ4ర్‌- 64ర్‌, పంజాబు ఆమురీక్షన్‌ తా 870.570, కంబోడియా రూ 450-650 కరుం గనీ 590.5-.0 లు, ఇటులసే యితరరక ములకుగహూడ నిగ్గయింప బడును. యివి బొం బయ గిప్టుంనుల వద ధరలుగ నండును,క్షనీస గరిష్ట సరల వ్య త్యాపయు కస0 లుండు ను కొన్నిరకముల కొనీసనరకల నిడ్గయ నము లేదు,

గుతినరలు పే గ్‌ నకల చొటు నట్టుండున , యఘళ్వమువాగు సు అప్‌ సరకు